Experten: Gott om utrymme för tillväxt i fastighetssektorn

Fastighetssektorn har länge gett stabil och god avkastning. Men för de allra flesta småsparare är det svårt att investera i fastigheter eftersom det kräver stort kapital.

Ett attraktivt alternativ kan då vara att i stället placera kapital i en fastighetsfond.

– Redan om du investerar 100 kronor i Lannebo Fastighetsfond får du exponering mot allt från logistikfastigheter till kontor och samhällsfastigheter, säger förvaltaren Tobias Kaj.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Omni-redaktionens åsikter.

Läs mer på Lannebo Fonder
D

et brukar ibland sägas att det enklaste sättet att bli miljardär är att vara miljonär och investera i fastigheter. För att uppnå en god riskspridning och undvika allt för stor exponering mot enskilda hyresgäster krävs dock ett stort investeringskapital – något som de allra flesta svenskar inte har. För majoriteten är det inte praktiskt möjligt att äga mer än en eller två fysiska fastigheter.

Ett attraktivt alternativ för den som vill investera i fastighetsmarknaden kan vara att i stället spara i en fastighetsfond – som den nystartade fonden Lannebo Fastighetsfond. Fonden investerar i nordiska bygg- och fastighetsbolag och förvaltas av de två toppanalytikerna Tobias Kaj och Philip Hallberg.

– Fastighetssektorn har stabil intjäning och har gett god avkastning över tid. Därför anser vi att fastigheter bör utgöra en byggsten om 10–20 procent av en långsiktig sparportfölj, säger Philip Hallberg.

Aktivt förvaltad fond

Lannebo Fastighetsfond är en koncentrerad fond med 25-30 innehav inom bygg- och fastighet i Norden med fokus på Sverige. Fonden är aktivt förvaltad med fokus på riskmedvetenhet, långsiktighet och självständighet.

Fastighetsbolagens underliggande intjäning kommer primärt från att förvalta och vidareutveckla fastigheter, inte att köpa och sälja dem. Tobias Kaj, förvaltare på Lannebo Fastighetsfond

En fördel med att placera kapital i Lannebo Fastighetsfond är att du får riskspridning genom att fonden investerar i fastighetsbolag verksamma inom olika sektorer.

– Redan om du investerar 100 kronor i Lannebo Fastighetsfond får du exponering mot allt från logistikfastigheter till kontor och samhällsfastigheter, säger förvaltaren Tobias Kaj.

En viktig skillnad mellan att exempelvis äga en egen bostad och att investera i en fastighetsfond är att en bostad endast ger avkastning i form av värdeökning. En fond däremot äger andelar i bolag som får ett löpande kassaflöde från fastigheterna de äger. När dessa kassaflöden återinvesteras uppstår ränta-på-ränta, vilket ibland kallas för världens åttonde underverk.

Investeringen i den egna bostaden är med andra ord mer beroende av fastighetsprisutvecklingen än vad en fastighetsfond är. Att äga en fastighetsfond är mer att jämföra med att äga en hyresfastighet.

– Fastighetsbolagens underliggande intjäning kommer primärt från att förvalta och vidareutveckla fastigheter, inte att köpa och sälja dem. En nedgång i fastighetspriserna innebär med andra ord inte per definition en lägre underliggande intjäning, säger Tobias Kaj.

Fonden förvaltas av de två toppanalytikerna Philip Hallberg och Tobias Kaj.

Stort handlingsutrymme

Lannebo Fastighetsfond är en traditionell aktiefond men har möjligheten att både ta korta och långa positioner i fastighetssektorn. Det innebär att fondens förvaltare kan investera i bolag de tror på och samtidigt blanka aktier i bolag där de ser sämre framtidsutsikter. Det ger förvaltarna ett stort handlingsutrymme och fonden blir den enda i sitt slag på den svenska fastighetsmarknaden.

– För de investerare som kommer ihåg 90-talets fastighetskris kan tillgångsslaget fortfarande verka riskfyllt. Men såväl under kortare som längre tidsperioder har fastighetsbolagen haft en stabil intjäning och gett god avkastning till aktieägarna. Det finns goda skäl att tro att det kan fortsätta under lång tid framöver, säger Philip Hallberg.

4 skäl att investera i fastighetsfonden:

Det senaste decenniet har det mesta gått fastighetssektorns väg. Är det så att tåget redan har gått eller finns det mer att hämta i sektorn? Tobias Kaj och Philip Hallberg, förvaltare av Lannebo Fastighetsfond, ser fyra skäl till att satsa på fastighetssektorn.

1. Utrymme för tillväxt

Tobias Kaj och Philip Hallberg menar att utsikterna för tillväxt fortsatt är goda i fastighetsbranschen och att den långsiktiga kursutvecklingen, precis som för bolag i andra sektorer, styrs av resultatutvecklingen. Sektorn har historiskt haft hjälp av fallande räntor men det förklarar endast en mindre del av tillväxten i förvaltningsresultat.

– Merparten av resultattillväxten kommer från att det genererade resultatet återinvesteras i förvärv eller i projektutveckling och det tror vi kommer att fortsätta, säger Tobias Kaj

De noterade bolagen utgör fortfarande bara en liten del av den totala svenska fastighetsmarknaden. Av Sveriges 10 största fastighetsägare är bara fyra noterade och det finns gott om utrymme för dem att växa vidare genom förvärv och utveckling.

2. Låg ränta under lång tid

Centralbankerna har de senaste åren gång på gång signalerat att räntorna kommer att hållas låga under lång tid framöver. Riksbanken har sagt att de vill se en varaktig inflation över 2 procent för att höja räntan.

– En viss ränteuppgång kan såklart inte uteslutas men vi tror att realräntan till och med kan falla de närmaste åren om inflationen stiger mer än räntan. Det är ett gott klimat för fastighetsbolag med tillväxtambitioner, säger Tobias Kaj.

Man ska även ha i åtanke att många bolag i sektorn uppvisade stigande förvaltningsresultat även åren 2005–2008 när styrräntan gick från 1,65 procent till som mest 5,55 procent.

3. Fastighetspriserna har liten betydelse

Prissättningen av fastighetsaktier styrs i hög utsträckning av substansvärdet (marknadsvärdet av fastigheterna minus de räntebärande skulderna). Det gör att många investerar i bolag med ”fina” bestånd med primärt fokus på huruvida aktiekursen understiger substansen, snarare än att fokusera på bolagens intjäning och möjlighet att generera tillväxt.

– Det innebär en möjlighet för investerare som i stället investerar i fastigheter för dess stabilitet i intjäningsförmåga samt förmåga att öka den över tid. Vi fäster mindre vikt vid hur fastighetspriserna utvecklas, säger Tobias Kaj.

4. God diversifiering

Genom att investera i flera olika fastighetsbolag, eller i Lannebo Fastighetsfond, får du exponering mot många olika typer av fastigheter. Fastighetssektorn är nämligen inte någon homogen massa. Bostäder och samhällsfastigheter utvecklades exempelvis väl under pandemin medan hotell och butiker drabbades hårt.

– En väldiversifierad fastighetsportfölj innebär en stabil exponering mot alltifrån kontor till e-handelslogistik. Svenska bolag är kraftigt överrepresenterade i Norden men flera svenska bolag har nordiska fastighetsportföljer och några även exponering mot flera europeiska fastighetsmarknader.

RISKINFORMATION
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns på Lannebo.se
Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Omni-redaktionens åsikter.

Läs mer på Lannebo Fonder